11 september 2008

Projektide lühitutvustus

KÜLAD NÄHTAVAKS!
See projekt viidi läbi 2006.aastal. Projekti käigus paigaldati 9 infostendi ja 1 infoviidapuu. Projekti eesmärgiks oli rajada süsteemne info- ja viidamajandus, parendades sellega kohalikku elukeskkonda ja tagada operatiivne infovahetus Habaja piirkonda kuuluva 10 küla vahel.Habaja infostendi paigaldamine 1.mail 2006


Natukese aja möödudes sai stend ka "ilusa näo pähe"


Alansi küla infostendide ülespanekut saab näha siit http://www.zone.ee/koue-vv2/infotahvel


KÜLALISLAHKE HARMI MÕIS

See projekt teostati 2007.aasta suvel. Kuna samalaadne töö oli juba tehtud, siis oli teada, mida ja kuidas teha - aga seekord siis keskenduti Harmi mõisale. Projekti üheks eesmärgiks oli soov tagada Harmi mõisa avalik kasutamine vaatamisväärsusena ja kogukonna kooskäimiskohana. Projekti käigus said Harmi kooli pargi puud sildistatud nii ladina kui ka eestikeelsete nimetustega. Eeltöö puude liikide määramisel tegi ära endine harmikas Kaido Pern, kes õpib Luual vastavat ametit. Harmi Põhikool (ja ka mõisakool) on Eesti Mõisakoolide Ühenduse liige http://www.hot.ee/emky/. Liikmena on meie mõisakool kirjas Uue-Harmi mõisa nimega http://www.mois.ee/harju/uueharmi.shtml


TULE MINUGA MÄNGIMA!

2008.aasta suvi tõi endaga kaasa mänguväljaku rajamise. Projekti eesmärgiks oli soov edasi arendada Habaja küla vaba aja platsi ja parendada külade noorte ja laste vaba aja veetmise võimalusi. Olgu selgituseks öeldud, et vaba aja plats koosneb jalgpalliplatsist, võrkpalliplatsist, jaanituleplatsist ja nüüd siis ka mänguväljakust ning laululavast. Positiivne on see, et mänguväljaku rajamisega sai korrastatud taas üks maa-ala, mis seisis siiani räämas. Mänguväljaku rajamise tööd algasid maa-ala ettevalmistamisega: võsa maha, kännud välja, mitu-mitu tonni mulda. Siis toodi kohale mänguvahendid: kiik, liivakast, tasakaalupoomid ja takistusribad. Need vahendid oli vaja maasse kaevata. Selleks korraldati talgud. Käisin ukse tagant ukse taha, jagasin kutseid ja palusin külaelanikel appi tulla. Kaks meest siis ikka tulid ka, olgu nad tänatud. Aitäh hr.Kaljurand ja hr.Soasepp.
Kiige paigaldamine


Tasakaalupoomid


Liivakast


Kui töö käis, siis astusid ligi veel mõned külaelanikud ja lõid käed külge.


Isad arvasid, et lastele meeldiks mööda köit ka ronida.

07 september 2008

Koosolek

MTÜ on tänaseks kokku kutsutud - nagu ikka Habaja Lasteaeda kell 19.00
Plaanis on anda lühiülevaade majandusaasta aruandest. Peab rääkima ka eelarvest, sest uue eelarve koostamine on kohe ukse ees. Plaanis on veel visata pilk arengukava tegevuskavale. Ning muidugi vajavad arutamist ka muud küsimused ja teemad.

Külavanemad

Külavanemate teema tuli esmakordselt arutlusele 2005.aasta sügisel. MTÜ viis läbi ankeetküsitluse külade elanike seas. Selle tulemusena selgusid niiöelda külavanemate kandidaadid. Aga selge on see, et inimene peab ikka ise nõustuma külavanemaks hakkamisega - keegi teine ei saa seda kellegi eest ära otsustada. Tänasel päeval on siis asi niikaugel, et meie piirkonnas on ametlikult valitud vaid üks külavanem - Monika Mikiver. Tema on Alansi, Lutsu ja Kirivalla külade külavanem.

Monika eestvedamisel käivitus sel aastal projekt "Kirivalla kiigela". Projekti raames valmib kolme küla kooskäimiskoht ehk külaplats. Raha saadi jälle KOP-ist ja teotahtelisi inimesi jätkub 3 küla peale kah! Kiigela tegemistega saad lähemalt tutvuda aadressil - http://www.kylaelu.blogspot.com/

Külavanemate teema on aktuaalne üle Eesti. Korraldatakse konverentse ja koolitusi, et inimesi teavitada külavanema rollist. Loe siit - http://www.kodukant.ee/

06 september 2008

Projektid

Selleks, et külaelu arendada ja edendada on vaja inimesi, tahtmist teha ja raha. Inimestega on nii nagu on - tegijaid ikka napib. Rahaga on lood nii, et MTÜ koostab niiöelda oma eelarve ning vallavalitsus toetab seltsi tegevust iga-aastase tegevustoetusega. Ja lisaraha otsib MTÜ projektide kirjutamisega.

Projekte on esitatud:
KOP (Kohaliku Omaalgatuse Programm),
PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet),
SA Eesti-Hollandi Heategevusfond "Päikeselill",
Hansapanga ja NPNK laste- ja noorteprojektide konkurss "Tähed särama"

Loomulikult ei ole kõiki taotlusi rahastatud, kuid KOP on küll üks kõige kindlam "auk", kust raha tuleb. KOP-i on ka kõige enam taotlusi esitatud. Projektide kirjutamisega on positiivne see, et kogu tegevus saab risti-põiki läbi mõeldud ning kogemused tulevad iga taotluse kirjutamisega. Ja järsku selgub tegevuse käigus, et ikka veel on mõni nüanss jäänud läbi mõtlemata!! No ikka juhtub!

Inimesed

MTÜ Habaja Piirkonna Külaarendamise Seltsi asutajateks olid Ain Salupõld, Toivo Truss, Ermo Veelain, Heili Veelain, Rita Männisalu, Hille Schaffrik ja mina. See toimus 13.aprillil 2005.aastal.

MTÜ-l on ka liikmed, kes tasuvad liikmemaksu. Liikmed käivad tavaliselt koos Habaja Lasteaias-seal toimuvad niiöelda töökoosolekud. Koosviibimised olid alguses regulaarsed, aga nüüdseks on kokkusaamised jäänud harvemaks ehk tullakse kokku siis kui on vaja.


Külakoosolek Habaja Lasteaias.

MTÜ nimemuutus leidis aset 2007.aasta veebruaris. Peamiselt oli see tingitud sellest, et olemasolev nimi oli üsna pikk ja lohisev. Nii ei jäänud see kellelgi meelde, ei mahtunud arvetele ära jne. Selle tulemusena tehti põhikirjas muudatus ning nüüd kõlab nimi nii - Habaja Külade Selts (Habaja KS).

MTÜ esimees Riina Rosar
MTÜ aseesimees Ain Salupõld
MTÜ juhatuse liige Hille Schaffrik
MTÜ revisjonikomisjoni tööd teeb Ermo Veelain
MTÜ liikmed: Monika Mikiver, Andrus Padar, Maili Prussakova, Rita Männisalu, Toivo Tuss, Sirje Kautsaar, Mai Rahumägi, Annely Tisler.

ARENGUKAVA

Kui külaselts oli olemas, siis tekkis vajadus arengukava järele. Mul oli võimalus läbida koolitus "Külade ja alevike arengukavade koostamine" ja selle tulemusena sai kaante vahele Habaja piirkonna külade arengukava. Olgu siinkohal öeldud, et arengukava hõlmab 10 väikest lähiküla - Habaja, Äksi, Harmi, Ojasoo, Lööra, Alansi, Kirivalla, Lutsu, Uueveski ja Kantküla. Arengukavasse sai kirja pandud hetkeolukord, tugevused ja nõrkused ning suunad tuleviku jaoks. Arengukava üks osa on tegevuskava, mis on jaotatud 4-ks põhivaldkonnaks:
I ÜHISTEGEVUS - see valdkond hõlmab põhiliselt koostööd, tunnusüritusi ja külade elanike kaasamist;
II KESKKOND JA HEAKORD - heakorratalgud, prügimajandus ja heakorrakonkursid.
III INFRASTRUKTUUR - külade teede olukord, internet.
IV KÜLADE MAINE KUJUNDAMINE - kroonika, sümboolika, viidamajandus.


Küla arengukava esitlus 2005.a jaanipäeval